Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65660 View view 3.239.33.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : คู่มือประชาชน  บันทักเมื่อ 30/06/2020 15:52 น.

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

เรื่อง  การเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

คู่มือประชาชน อบต.ป่าแลวหลวง

 >>คู่มือประชาชน อบต.ป่าแลวหลวง<<

>> การรับชำระภาษีโรงเรือน

>>  การรับชำระภาษีป้าย

>>  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

>>  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

>> การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

>> การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร

>> การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

>> การขอใช้น้ำประปา

>> การจดทะเบียนพาณิชย

>>  การจดทะเบียนพาณิชย์

>> การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

>> การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

>>  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

>>  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

>> การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

>> การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

>> งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  / ร้องเรียน

>>  งานบริการข้อมูลข่าวสาร

>> งานบริการข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ

>> งานบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / การรักษาความสงบเรียบร้อย /การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

>>   งานบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed