Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65732 View view 54.236.58.220 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : หนังสือเวียนด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  บันทักเมื่อ 17/06/2019 14:10 น.

 

หนังสือเวียนกระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัดน่าน

มท 0816.2/ว 1958 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซืื้อขายนมโรงเรียน

มท 0023.3/ว 201 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2562 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

นน 0023.5/ว 497 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2562 เรื่อง การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท

มท 0808.2/ว 273 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2562 เรื่อง หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

นน 0023.5/ว 5398 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท

มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นน 0023.5/ว 4411 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ของ อปท

มท 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถฯ พ.ศ.2548

มท 0808.1/ว 2147 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2561 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของ อปท

มท 0808.2/ว 1077 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561 เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างของ อปท (การดำเนินโครงการโดยสถานที่ไม่มีความพร้อม)

มท 0808.2/ว 5419 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2560 เรื่อง การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

มท 0808.2/ว 2307 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2559 เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา

มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

มท 0808.2/ว 897 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2558 เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท

มท 0808.2/ว 2650 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท  21.7.2557

มท 0803/ว 1547 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท

มท 0808.2/ว 1930 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2551 เรื่อง แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปท (การใช้รถส่วนกลาง)

มท 0808.2/ว 1761 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท

มท 0808.2/ว 1506 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ และเทศบาล

มท 0318/ว 2252 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต พ.ศ.2538

มท 0804/ว 2269 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2546 เรื่อง การดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง

มท 0318/ว 2764 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2539 เรื่อง การควบคุมพัสดุของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

มท 0407/ว 791 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2529 เรื่อง การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 

 หนังสือเวียนหน่วยงานอื่นๆ 

กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา

กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183

กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)

กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)

กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กค (กวจ) 0405.2/ว 36  ลงวันที่ 24 ม.ค. 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะจง พ.ศ. 2561

กค (กวจ) 0405.2/ว 1 ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กค (กวจ) 0405.2/ว 553 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2561 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

กค (กวจ) 0405.2/ว 546 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบฯ ข้อ 215 (3)

กค 0405.4/ว 460 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

กค (กวจ) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ

กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

นร 0731.1/ว104 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กค (กวจ) 0405.2/ว 258  ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย

กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อฯ พ.ศ.2560 ข้อ 79

กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา

กค(กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

กค(กอร) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561 เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

กค(กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

กค 0433/ว 37 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2561 เรื่อง การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

กค(กวจ) 0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน

กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2560 เรื่อง การเช่าและการ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

นร 0717.1/ว 112 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างฯ (ค่า K)

กค 0406.4/30229 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2558 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

กค 0406.2/ว 75 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

นร (กวพ) 1305/10163 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2542 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่างานในการก่อสร้างฐานราก

นร (กวพ) 1204/ว 11542 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2539 เรื่อง กำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิ.ค. 2532)

นว.89/2497 ลงวันที่ 1 เมษายน 2497 เรื่อง ข้าราชการอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและระเบียบแบบแผนในหน้าที่ 

 

แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 19.10.60

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ 3) 23.11.61

1. แนวทาง วิธีปฏิบัติฯ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตุลาคม 2560)

1.1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ตุลาคม 2560)

1.2 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม (ตุลาคม 2560)

1.3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ตุลาคม 2560)

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed