Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65656 View view 3.239.33.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : * การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  บันทักเมื่อ 10/07/2020 09:12 น.

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 

1.     โครงสร้างหน่วยงาน

2.     ข้อมูลผู้บริหาร

3.     อำนาจหน้าที่

4.     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.     ข้อมูลการติดต่อ     แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

6.     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

7.     ข่าวประชาสัมพันธ์

8.    Q & A

9.    Socail Network

10.  แผนดำเนินงานประจำปี

11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6  เดือน      

             ปก             ส่วนที่  1             ส่วนที่  2              ส่วนที่  3            ส่วนที่   4

12.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    

            แผนที่  1        แผ่นที่   2      แผ่นที่   3     แผ่นที่  4     แผ่นที่  5    แผ่นที่  6    แผ่นที่  7     แผ่นที่   8

13.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ     

              -     แบบสอบถามความพึงพอใจ     ฉบับ  1      ฉบับ   2 

             -    รายงานความพึงพอใจของประชาชน 

17.  E - Sevice 

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  

            -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 1      ประจำปี 2562

         -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 2     ประจำปี  2562

        -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ     ไตรมาสที่ 3     ประจำปี  2562

         -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    ไตรมาสที่ 4     ประจำปี  2562  

20.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ประกอบด้วย * แผนพัฒนาบุคลากร    * แผนอัตรากำลัง

           -  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

                  1.  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงาน

                       ส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

                 2. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การ

                      บริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

                 3.  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสาย

                      งานผู้บริหาร

                 4.  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง

                      สายงานผู้บริหาร 

            -    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

                     1.  หนังสือที่ มท 0809.2/ว 48  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน

                          การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

                      2.  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย

                            การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562                         

                      3.   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน

                            การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562     

                      4.  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน

                           การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 

         -  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

                       1. ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

                       2.  แผนพัฒนาบุคลกร     1

                       3.  แผนพัฒนาบุคลากร    2

                       4.  แผนพัฒนาบุคลากร   3

                       5.  แผนพัฒนาบุคลากร   4

                       6.  แผนพัฒนาบุคลากร    5

                       7.  แผนพัฒนาบุคลากร    6

                       8.  แผนพัฒนาบุคลากร   7

                       9.  แผนพัฒนาบุคลากร   8

                     10.  แผนพัฒนาบุคลากร  9

         -  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                 1. ประกาศ อบต.ป่าแลวหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)

                 2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘

                        ต่อ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘

 

         -  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

              1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย

              2.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

                   หน้า   1 -  4                       หน้า   5  - 8                        หน้า   9 - 12                          หน้า  13 -  16                         หน้า  17 - 21

  

         -  เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33 .การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         -   โครงการธรรมะพัฒนาชีวิตของบุคลากร ประจำปี 2562 

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

           การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

        ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

                               -   ปก

                             -   ปค. ๑

                             -   ปค.๔

                             -   ปค. ๕

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

           การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561                                          

                                                 -     ปก

                                    -   ปค.๐๑

                                    -   ปค.๐๔

                                    -   ปค.๐๕

 

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      

         1.   แจ้งประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

        2.  ประกาศ อบต.ป่าแลวหลวง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

        3.  โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง 

                  -     บันทึกข้อความ เชิญร่วมอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2563

                  -     หนังสือ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสานไทยวใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง

                  -      รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง

             -    บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงบการสานไทยใจหนึ่งเดียว

             -    หนังสือด่วนมาก ที่ นร ๕๑๑๘/๑๑๙ เรื่อง การอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง

                  ประจำปีงบประมาณ 2563

 

39.   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          1.  รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ 6 เดือน

         2.  รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ 6 เดือน

          3.  รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 12 เดือน

41.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     42.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         1.  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ                      พ.ศ.๒๕๖๒

        2. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ                     พ.ศ.2562

        3. การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

43.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        1.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในปี 2563

      2.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในปี 2563

      3.  รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต ขององค์กรปกครองส่วน

           ท้องถิ่น รอบ 6 เดือน

     4.   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     5.    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     6.    มาตรการป้องกันการรับสินบน

     7.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง

     9.  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว

    10.  หนังสือแจ้งส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed