Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65733 View view 54.236.58.220 rss feed
 
 ชื่อ :   นายพนม เสนาธรรม   ตำแหน่ง :   นายก อบต.ป่าแลวหลวง
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายพงษ์พิสุทธิ์ สะตะยะวงษ์   ตำแหน่ง :   รองนายก อบต.ป่าแลวหลวง
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวนวพร เสนนันตา   ตำแหน่ง :   รองนายก อบต.ป่าแลวหลวง
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายนัฐพล พรมคำ   ตำแหน่ง :   เลขานุการนายก อบต.
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเลย พันธ์แก้ว   ตำแหน่ง :   ประธานสภา อบต.ป่าแลวหลวง
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายลอย เสนนันตา   ตำแหน่ง :   รองประธานสภา อบต.ป่าแลวหลวง
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางชีวนันท์ วงศ์สาระ   ตำแหน่ง :   เลขานุการสภา อบต.ป่าแลวหลวง
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางศรีนา ธนูสนธิ์   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.1
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสิงหา หาญป้อ   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม2
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสุนี แสนปัญญา   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.2
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางพลอยรวี ดาวทอง   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.3
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางรันยู ราทธะพงษ์   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.3
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางลำเพียร สายะพงษ์   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.4
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางยอด สุริยะพรหม   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.4
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสุพรรณ ลัมวุฒิ   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.5
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายลอย เสนนันตา   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.6
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสยาม วงศ์เทพ   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.6
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายรวย วงศ์เทพ   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.7
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางวัน ไชยยะ   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.7
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสิทธิชัย คำพงษ์   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.8
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวิลัย คำนาน   ตำแหน่ง :   ส.อบต.ม.10
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเจนจิรา คำนาน   ตำแหน่ง :   ส.อบต.10
ฝ่ายงาน   กิจการสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางชีวนันท์ วงศ์สาระ   ตำแหน่ง :   ปลัด อบต.
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเอกลักษณ์ สุริยะหน่อ   ตำแหน่ง :   หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต.
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนงนุช ฝายนันทะ   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสงกรานต์ เมืองมูล   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   จ.ส.ต.นันทกร ชราพก   ตำแหน่ง :   นักบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวตรีรินทร์ ธนะสมบัติ   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเอกชัย ตาใส่   ตำแหน่ง :   นักพัฒนาชุมชน
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายศิลป์ มณีทะ   ตำแหน่ง :   นักการภารโรง
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายศิริชล ไชยอักษร   ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถ
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางปราณี ไชยสาร   ตำแหน่ง :   ผอ.กองคลัง
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางชาลิสา พันธ์ุแก้ว   ตำแหน่ง :   นักวิชาการการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวพุริตา ทีฆาวงศ์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางฑิตย์สุณี พูลสมบัติ   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายรณรงค์ ปิงยศ   ตำแหน่ง :   ผอ.กองช่าง
ฝ่ายงาน   กองช่าง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายกิตติพันธ์ หาญนิพัฒน์   ตำแหน่ง :   วิศวกรโยธา
ฝ่ายงาน   กองช่า  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายชวากร สอนสมฤทธิ์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานไฟฟ้า
ฝ่ายงาน   กองช่าง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเผด็จ คำชมพู   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
ฝ่ายงาน   กองช่าง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวรัศมิ์ลภัส พรมคำ   ตำแหน่ง :   ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางกุลกนิช ทิพย์ตัน    ตำแหน่ง :   ครู ศพด.บ้านป่าแลว
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสุรีกาญ ทะนันไชย   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าแลว
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางปรียานุช พันธ์แก้ว   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าแลว
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจำเนียร คำตัน   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าอ้อย
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางคิด สารทอง   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าอ้อย
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจวน แสนอินต๊ะ   ตำแหน่ง :   ครู ศพด.บ้านสบยาง
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางกิ่งแก้ว เสนนันตา   ตำแหน่ง :   ครู ศพด.บ้านสบยาง
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวนิภาวรรณ ทิพย์ปัญญา   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   กานต์สิณี ภิวงศ์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวรัตนา ธรรมดุล   ตำแหน่ง :   นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed