หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์

สักการะพระธาตุแช่แห้งเสริมสิริมงคล

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน

ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อ.สันติสุข จ.น่าน
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  ตำบลป่าแลวหลวง มีสภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบและมีสภาพดิน เป็นดินเหนียวที่เหมาะแก่การทำนาทำไร่ และยังมี พื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่รกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
 
ภูมิอากาศ
  ตำบลป่าแลวหลวง มีสภาพภูมิอากาศ แบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มี.ค. - เม.ย.
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พ.ค. - ต.ค.
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต พ.ย. - ก.พ.
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 1 ศูนย์
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 100 คน
 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 แห่ง
 
ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 100 คน
 
ไฟฟ้าในตำบล

ประชาชนในตำบลป่าแลวหลวง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 
แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ จำนวน 2 สาย (แม่น้ำมวบ และแม่น้ำยางไหลผ่าน )
 
ลำห้วย จำนวน 9 แห่ง (ลำหัวยขลัว ,ลำห้วยลี่, ลำห้วยยาง,ลำห้วยข้าวหลาม
, ลำหัวอิ่นคำ,ลำห้วย ลากปืน,ห้วยโป่ง
,ลำห้วยเหี้ย,ลำห้วยดินแดง )

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่ง
 
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จำนวน 10 แห่ง
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ป่าแลวหลวง จำนวน 1 กองทุน
 
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 105 คน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การรวมกลุ่มของประชาชน

อุตสาหกรรม
 
อุตสกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมไม้แปรรูป จำนวน 1 แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10 กองทุน
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 10 กลุ่ม
 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
ชมรม อปพร. (ระดับหมู่บ้าน)
จำนวน 10 ชมรม
 
ชมรม ชรบ. (ระดับหมู่บ้าน)
จำนวน 10 ชมรม
 
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุนพัฒนาสตรี
จำนวน 10 กองทุน
 
กลุ่มฌาปนกิจศพ จำนวน 10 กลุ่ม
 
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จำนวน 10 กลุ่ม
 
กลุ่มเยาวชน จำนวน 9 กลุ่ม
 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 6 กองทุน
 
กลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การศึกษาในตำบ

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีจำนวนถึง 99.81 ของจำนวนประชากร ตำบลป่าแลวหลวง

วัด/สำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติธรรม จำนวน 8 แห่ง
 
วัดป่าแลว ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแลว ศาสนิกชนมาจากบ้านป่าแลวและบ้านหลวง เจริญราษฎร์
 
วัดอภัยคีรี ตั้งอยู่ที่บ้านอภัยคีรี ศาสนิกชนมาจากบ้านอภัยคีรี และบ้านดอนอภัย
 
วัดป่าอ้อย ตั้งอยู่ที่บ้านป่าอ้อย ศาสนิกชนมาจากบ้านป่าอ้อย
 
วัดสบยาง ตั้งอยู่ที่บ้านสบยาง ศาสนิกชนมาจากบ้านสบยาง และบ้านพนาไพร
 
วัดดอนไชย ตั้งอยู่ที่บ้านดอนไชย ศาสนิกชนมาจากบ้านดอนไชย
 
วัดน่านมั่นคง ตั้งอยู่ที่บ้านน่านมั่นคง ศาสนิกชนมาจากบ้านน่านมั่นคง
 
ที่พักสงฆ์บ้านแก่งโสภา ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งโสภา ศาสนิกชนมาจากบ้านแก่งโสภา
 
สถานปฏิบัติธรรมวังเหิบหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแลว ศาสนิกชนมาจากตำบลป่าแลวหลวง และมาจากที่อื่นๆ
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 

ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่จะพูดภาษา พื้นเมืองล้านนา ภาษาไทยลื้อ

สินค้าพื้นเมือง ผ้าทอพื้นบ้านอภัยคีรีบ้านดอนอภัย ภาชนะจักสาน

การกิน ประชาชนตำบลป่าแลวหลวงมีการ อยู่การกินทั้งรูปแบบสังคมชนบทและสังคม เมืองบางส่วน

วัฒนธรรมการแต่งกายประชาชนตำบลป่าแลวหลวงมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกาย ของไปตามยุคสมัย โดยมีการแต่งกายแบบสังคมชนบทโดยทั่วไป

ประเพณี
 
งานเทศมหาชาติ (ฟังธรรมยี่เป็ง)จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกป
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
 
ประเพณีขบวนแห่ครัวตานล้านนา วันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 
งานผ้าป่าสามัคคีหมู่บ้าน งานผ้าป่าสามัคคีมีตลอดทั้งปีส่วนใหญ่จัดในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
งานวันมาฆบูชา จัดใช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี
 
งานประเพณีห้าเป็ง จัดใช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมของทุกปี
 
งานประเพณีสงกรานต์ จัดใช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
 
งานวันวิสาขบูชาหรืองานวันแปดเป็ง จัดใช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ วัดพระธาตุ ป่าแดด
 
งานวันอาสาฬบูชา จัดใช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 
งานวันเข้าพรรษา จัดใช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 
งานวันออกพรรษา จัดใช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
 
งานทานสลากภัตรหรือตานก๋วยสลาก จัดใช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี (หลังจากเทศกาลออกพรรษา)
 
งานทอดกฐินสามัคคี จัดใช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี
 
งานวันลอยกระทง จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 
งานเลี้ยงผีบ้าน ผีสวนที่ช่วยปกป้องคุ้มครองทุกคนในครอบครัวและช่วยปกปักรักษาผลผลิต
ในไร่นาสวนให้ได้ผลผลิตที่ดี ไม่มีความเสียหาย
 
การศึกษาในตำบล
 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอ้อย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรุ่งอรุณ สังกัดเอกชน

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านสบยาง โรงเรียนบ้านป่าอ้อย

ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส (ป.1– ม.3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
 
การคมนาคม
 

รถยนต์ส่วนบุคคล จากจังหวัดน่านใช้ทาง หลวงจังหวัดหมายเลข 1169 มาจนถึงสี่แยก ด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบ้านห้วยปา) เลี้ยวซ้ายมายังตำบลป่าแลวหลวงรวมระยะ ทางจากอำเภอเมืองน่านถึงตำบลป่าแลวหลวง
ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากจังหวัดน่านโดยชมรมรถโดยสารอำเภอสันติสุขใช้ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1169 มาจนถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง(ด่านตรวจบ้านห้วยปา)
 
ตารางรถโดยสารน่าน-สันติสุข สายที่ 1169 โดยชมรมรถโดยสารประจำทางสายน่าน-สันติสุข
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที /อัตราค่าโดยสารจำนวน 50 บาท/คน
 
เที่ยวที่ เวลาออกจาก อ. เมืองน่าน เที่ยวที่ เวลาออกจาก อ.สันติสุข
  1 07.00 น. 1 05.00 น.  
2 09.00 น. 2 06.30 น.
  3 11.00 น. 3 08.00 น.  
4 12.30 น. 4 09.00 น.
  5 15.00 น. 5 12.00 น.  
6 16.30 น. 6 14.30 น.
  7 18.00 น. 7 16.30 น.  
  ติดต่อ/สอบถาม/ร้องเรียนปัญหาการเดินรถฯ ประธานชมรม
  (นายมานะ พิพัฒน์ชยากร 081-0282552,054-767041)
 
ประปาในตำบล
 

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็กหมู่บ้าน
ป่าแลว หมู่ที่ 1
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็กหมู่บ้าน
ป่าอ้อย หมู่ที่ 4
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็กหมู่บ้าน
น่านมั่นคง หมู่ที่ 7
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านสบยาง หมู่ที่ 5
 
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6
 
การสื่อสารในตำบล
 

ทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่่

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ตังอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหลวงเจริญราษฎร์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ไปรษณีย์ ดู่พงษ์ ตั้งอยู่ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ห่างจากตำบลป่าแลวหลวง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร
 
อาชีพประชากร
 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพดที่เหลือประกอบอาชีพ ส่วนตัวและรับจ้าง
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จ.น่าน โทร : 054-718-305
รับเรื่องร้องเรียน โทร 086-327-7653
จำนวนผู้เข้าชม 692,587 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10