หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นน 0023.5/ว 424 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 84  แจ้งเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ 1644 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.4/ว 83 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.4/ว 82 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.4/ว 403 หารือแนวทางปฏิบัติกรณ๊โรงพยาบาลพิมายขอรับโอนกรรมสิทธิ์์ที่ดิน  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ว 80 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.4/ว 405 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลื่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 355 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ้มเติม)  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 354 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ว 81  ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และสุขภาพ  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 352 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ 38  ชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช (ช่วงแยกถนนสวนตาล - แยกถนนวรวิชัย) (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 70  แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai)  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6 / ว 79 ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม วั้นล้างมือโลก ประจำปี 65  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 66 แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ว 78 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล งปม. การวางแผน เพื่อพัฒนาการถ่ายโอน รพ.สต.  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 65 แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 64 แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 63 แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 34  แจ้งเพิ้่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 30  [ 26 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.2/ว 392 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.2/ว 391 สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ้น พ.ศ. 2561 - 2565  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 75 การรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 372  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ (แจ้ง ทต.กลางเวียง อบต.แม่สา และ ทม.น่าน)  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 371 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ (แจ้ง ทต.กลางเวียง อบต.แม่สา และ ทม.น่าน)  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 370 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/1546  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ ว 76  แจ้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย และ สถอ.บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 25 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ว 74 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ว 73 แจ้งหลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ปี 66  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ 1503 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 72 ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก รอบที่ 1  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ว 71  กาติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2566  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ 1498 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเชียงกลาง (แจ้ง อ.เชียงกลาง)  [ 24 ม.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 334
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,890,620 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305