หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นน 0023.3/ว 2311  หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 2310  หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 337  ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอให้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรัปปรุงปี พ.ศ. 2565)  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 2308  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 2306  ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อาร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 2305  การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/ ว 2295  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 336  แผนปฎิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.4/ว 2292  การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ ว 2287  ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.ปัว)  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ 8908  การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 335  การส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 2283  ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 2284 แนวทางการดำนเินการส่งเสริมสนับสุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 333  โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 334 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันยาเสพติด  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.1/ว 2288 เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.6/8840  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 2268  ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.2/ว 2273  แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.เวียงสา,บ่อเกลือ,ภูเพียง,นาน้อย,ปัว,ท่าวังผา)  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/8833  ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 328  การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 330  แนวทางการแก้ไขปํยหาจากการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเช้าสู่ประเทศไทย 4.0  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 329  การกำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.3/ว 2265  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.2/ว 2220 การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
นน 0023.5/ว 319  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบทราบ และเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ว 326  การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.5/ว 320  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ว 2249  ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ภูเพียง)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ว 324  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ สถอ.นาน้อย)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ว 2244  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ ว 2245  ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.1/ว 323  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 27  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
นน 0023.3/ 8762  มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 351
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,536,903 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305