หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นน 0023.5/ว 4257  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.5/ว 4163  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 437  การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน และสถอ.แม่จริม)  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 436 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดน่าน  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.5/ว 4237  การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ)  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.5/ ว 4238  การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 435  การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย บ่อเกลือ อบจ.น่าน และ ทม.น่าน) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4241  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ 15740  การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.2/ว 4205  การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 434  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทะิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4236  การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน.และ ทม.) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 4 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4231  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.4/ว 4230  ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 15600  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ ว 433  การรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [ เอกสาร1 ]  [ 3 ต.ค. 2565 ]   
นน 0023.3/ ว 433  การรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4221  การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4219 ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ 15603  แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ 15608  แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ปัว)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4208  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ต้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ 15584  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4209  การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.2/ว 4153  การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริหารจากเทศบาลและประกาศกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และรดับคะแนน สำหรับประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.5/ว 4120 การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4170  เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4172  การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ 15492  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.ภูเพียง)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4173  การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4171  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับประเทศ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4165  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโลก เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.1/ว 4146  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.2/ว 4145  แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2563  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
นน 0023.3/ว 4147  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท. พ.ศ. 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 318
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,123,010 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305