หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ศาสนสถานในตำบลป่าแลวหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1
2
3
 
 
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา/รายงาน
การประชุมสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง บ้านพนาไพร หมู่ที่ [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ข้อมูลสาระแห่งสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านแก่ง [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 32 
ข้อมูลสาระสำคัญแห่งสัญญาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังลำห้วยยาง บ้านอภัยคีรี หมู่ที [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว โดยวิธ [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 309 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อเก้าอี้นวม มีพนักพิง มีล้อหมุน สำหรับกองช่าง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 2 รา [ 24 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดลำเหมือง บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อ [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน อง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ กศ. มท 0816.3/ว1954  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1936  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1955 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1949  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1897  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7583-7658 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
 
 
นน 0023.3/ว 2793  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2792  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 295  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 292  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ 9950  การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ 9949  ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปัว (แจ้ง อ.ปัว)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 293  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2787  การจัดตั้งงบประมาณในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2789  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ ว 294  ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (แจ้ง สถอ. ทุกอำเภอ)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.5/ว 2784  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2782  แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2775   ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 290   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.4/ว 2766  ขอส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.5/ว 289  รายงานการนำส่งเงินให้ อปท.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2755  ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2762  ขอความอนุเคราะห์ประชารสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2761   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 2768  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
 
 
ทต.หนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในเรื่องการควบคุมและป้องกันโ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ดู่พงษ์ ประชุมปาชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ. [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำพาง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำพาง ประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพางทำการพ่นยาฆ่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก บ้านน้ำว [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22-23 ปี65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่าแลวหลวง โครงการส่งเสริมประเภณีฟังธรรมปลาช่อนและพญาคางคก [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแลวหลวง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าแลวหลวง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแดง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำพาง ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง ดำเนินการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.ป่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเเละมีสิทธิเข [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.ดู่พงษ์ กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล Santisuk Open Cup ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.ดู่พงษ์ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
 
 


อบต.แม่จริม เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว อบต.แม่จริม จำนวน ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ทต.หนองแดง จ้างก่อสร้างทางข้ามลำน้ำแม่จริม บ้านดงไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริ [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.น้ำแก่น จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำแก่นใต้ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.น้ำแก่น จ้างปรับปรุงระบบประปาหม่บ้าน บ้านน้ำแก่นกลาง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.แสนทอง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แสนทอง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แสนทอง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แสนทอง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ริม จ้างก่อสร้างแพสูบน้ำดิบ สำหรับประปาบ้านเชียงแล ม.4 , ม.6 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ริม ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ริม ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แม่จริม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหมัน หมู่ 4 [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.แม่จริม จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ 1 [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.แม่จริม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมแซมไดร์ชาร์จ ของรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๑๑๕๓ น่าน โดยวิ [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายทีมีฟอสสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงและสารเคมีกำจัด [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างทำตราเครื่องหมายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเล [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.กลางเวียง จ้างเปลี่ยนลวดสลิงเครนยกรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๖ น่าน จำนวน ๑ รายการ ของ [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร กู้ชีพ-กู้ภัย ของเทศบาลตำบลกลางเวีย [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.กลางเวียง ซื้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ สำหรับรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๖ น่าน ของกอง [ 27 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 277  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 280  ตอบ 0  
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มคำร้อง
ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 10,968,142 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305