หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายอภิชาติ คำแสน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ป่าแลวหลวง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - link 1
    - โครงสร้างสำนักปลัด ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างกองคลัง ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างกองช่าง ไฟล์แนบ
    - โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไฟล์แนบ
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - link 1
  o3. อำนาจหน้าที่
    - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนจ ไฟล์แนบ
    - พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.๒๕๖๒ ไฟล์แนบ
    - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ไฟล์แนบ
    - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไฟล์แนบ
    - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - link 1
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - link 1
    - link 2
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - Face book อบต.ป่าแลวหลวง
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานโครงการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อบต.ป่าแลวหลวง ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ
    - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
    - link 1
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - link 1 ไฟล์แนบ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - link 1
    - link 2
    - link 3
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - link 1
    - link 2
    - link 3
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การพัฒนาบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ไฟล์แนบ
    - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ไฟล์แนบ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - link 1
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - link 1 ไฟล์แนบ
    - link 2 ไฟล์แนบ
    - link 3 ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 8,423,110 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-327-7653