หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.palaew.go.th/orgch... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน
3. เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.palaew.go.th/board... https://www.palaew.go.th/staff... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์ บุคลากร
2. ไปที่เมนูคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ

o3. อำนาจหน้าที่ https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. เมนูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/visio... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. เมนูแผน
3. ไปที่เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
และหน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.palaew.go.th/conta... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
3.  เข้าไปเมนูติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/law.p... https://www.palaew.go.th/law_m... https://www.palaew.go.th/law_o... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. เมนูระเบียบ  
3. ภายในหน่วยงาน/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เมนูระเบียบส่วนกล่าง  พรบ./พรก  5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
6. ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/news_... หน้าหลัก 1. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ จะมีกิจกรรม อบต. และข่าวสารในตำบลแจ้งอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์
2.  ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/webbo... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู บริการประชาชน
3. เข้าที่กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.palaew.go.th/home https://www.facebook.com/peopl... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนูบริการประชาชน
3. เข้าเมนู Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลักเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3. เข้าเมนูแผนอื่น ๆ
4. ไปที่เมนูแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เข้าไปที่่เมนูคู่มือการปฏิบัติงาน
4.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6.คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เข้าที่เมนูมาตรฐานหรือการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service https://www.palaew.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... หน้าหลัก E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3. เข้าที่เมนูแผนจัดหาพัสดุ
4. เข้าไปที่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/news_... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปเมนูข่าวสาร
3. เข้าเมนูประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน
3. ไปที่เมนู สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน
3. เข้าเมนู สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
4. ไปที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/dnm_f... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เข้าไปที่เมนู คู่มือการปฏิบัติงาน
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.palaew.go.th/conta... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู บริการประชาขน เข้าเมนู รับเรื่อง
   ราวร้องเรียน
3. เข้าไปที่ เมนู ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.palaew.go.th/dnm_f... 1.หน้าหลักเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/news_... https://www.palaew.go.th/news_... https://www.palaew.go.th/news_...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,158,066 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305