หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
สำรวจทางม้าลาย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1598 สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 เม.ย. 2566
แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว1599 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1594 ใบสมัครฯ รายละเอียดโครงการฯ โปสเตอร์ฯ 12 เม.ย. 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว1592 รายชื่อฯ 12 เม.ย. 2566
การประชุมสัมมนา การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1591 กำหนดการฯ 12 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1587 รายชื่อฯ 12 เม.ย. 2566
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว1583 12 เม.ย. 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว1573 12 เม.ย. 2566
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3037 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 12 เม.ย. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1584 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 เม.ย. 2566
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน กพส. มท 0810.6/ว1543 11 เม.ย. 2566
กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1564 11 เม.ย. 2566
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1563 11 เม.ย. 2566
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว48 11 เม.ย. 2566
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 35 สน.คท. มท 0808.3/ว1549 รายชื่อ รุ่นที่ 35 10 เม.ย. 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5134-5209 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เม.ย. 2566
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1547 10 เม.ย. 2566
กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในช่วงฤดูร้อนและปิดภาคเรียน กศ. มท 0816.4/ว1542 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 10 เม.ย. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โรงเรียนนำร่องตามโครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1536 10 เม.ย. 2566
การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1532 7 เม.ย. 2566
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1525 7 เม.ย. 2566
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1531 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 7 เม.ย. 2566
หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ กศ. มท 0816.2/ว2741 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เม.ย. 2566
การเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีก่าร การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20 กพส. มท 0810.3/ว1526 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เม.ย. 2566
การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1363 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 7 เม.ย. 2566
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 918
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,537,038 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305