หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์

สักการะพระธาตุแช่แห้งเสริมสิริมงคล

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน

ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อ.สันติสุข จ.น่าน
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 
" ตำบลน่าอยู่ นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เชิดชูวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีการเมืองที่โปร่งใส "
 
  พันธกิจ
 
 

พัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษาพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนตำบลป่าบลป่าแลวหลวงตลอดจนประชาชน
ให้มีความคุณภาพทางการศึกษา สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต และพัฒนาตำบลป่าแลวหลวงสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล
 
พัฒนาและปรับปรุง และเพิ่มความสะดวกสะบายแก่ชาวตำบลป่าแลวหลวงทุกคนโดยจัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า ถนน การสัญจรสะดวก แม่น้ำสะอาด และปลอดภัย
 
มุ่งเน้นให้ตำบลป่าแลวหลวงทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
พัฒนาและส่งเสริมให้ตำบลป่าแลวหลวงมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและมั่งคั่ง
 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่าแลวหลวงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งกายและจิตชีวิตมี ความสุขและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือแบ่งปัน ภายใต้สังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร
 
มุ่งสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
 
  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
     
เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
     
เพื่อพัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
         
   
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาความ เข็มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
     
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
     
ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
 
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข
     
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน
     
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม
     
สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
     
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น
         
   
แนวทางการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
 
  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
แนวทางการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
 
  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
         
   
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
     
สนับสนุนส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
     
พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถ
 
  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ
         
   
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนให้ความรู้จัดการพื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่อยู่อาศัย
     
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่วมมือ
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จ.น่าน โทร : 054-718-305
รับเรื่องร้องเรียน โทร 086-327-7653
จำนวนผู้เข้าชม 693,508 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10